Glemt passord?

Om medlemskap


AKTIVT MEDLEMSKAP

Som aktivt medlem kan opptas privat norsk registrert foretak som driver alminnelig næringsvirksomhet innenfor foreningens område og som:

-er aktivt produserende,

-fremlegger anbefaling fra to eksisterende aktive medlemmer,

-har som hovedformål på profesjonell basis å produsere film-, reklame-, spill, video- eller fjernsynsproduksjoner, og

-som kan dokumentere profesjonell kompetanse og erfaring.


Enkeltmannsforetak og fysiske enkeltpersoner kan ikke søke om medlemskap.

Foreningens styre avgjør om betingelsene for aktivt medlemskap er tilstede. Selv om vilkårene ikke er oppfylt, kan Styret i særlige tilfelle innvilge medlemskap.PASSIVT MEDLEMSKAP

Medlem som ikke lenger driver aktiv produksjon, kan søke om passivt medlemskap. Passivt medlemskap forutsetter fornyet årlig søknad. Et passivt medlem som iverksetter aktiv produksjon blir automatisk et aktivt medlem, og medlemmet
plikter å underrette foreningens sekretariat om dette. Styret
i foreningen avgjør om betingelsene for passivt medlemskap er tilstede.

For å sikre seg at produksjonsselskapet tilfredsstiller de profesjonelle krav et medlemskap i foreningen tilsier, ber styret i tillegg om at det legges ved et anbefalingsbrev fra to eksisterende medlemmer.


MEDLEMSKONTINGENT:
Medlemskontingenten er kroner 12 500,- for alle medlemmer i Produsentforeningen.
For passive medlemmer er kontingenten kr. 1000,-


PRODUKSJONSAVGIFT:
Alle medlemmer skal i tillegg til medlemskontingenten betale en årlig produksjonsavgift som gjelder fra 1. januar til 31. desember.
Produksjonsavgiften utgjør en promille av produksjonsbudsjettene
  1. For prosjekter støttet av Norsk Filminstitutt gjelder en promille av godkjent kalkyle, for co-produksjoner dog begrenset til den norske andelen av finansieringen.


  2. For prosjekter med produksjonsbudsjetter under kr. 100.000,-, eller for versjonering av tidligere prosjekter og lanseringskostnader skal det ikke innkreves produksjonsavgift.


  3. Det settes et øvre tak på produksjonsavgiften slik at et enkelt medlem ikke skal innbetale samlet mer enn kr 70.000,- i produksjonsavgift årlig, med mindre dette dreier seg om spillefilmprosjekter støttet av Norsk Filminstitutt hvor produksjonsavgiften ligger inne i godkjent kalkyle.


  4. Medlemmene skal i størst mulig grad legge denne avgiften inn i sine kalkyler.


  5. Medlemmene plikter å rapportere i henhold til de rutiner som fastsettes av sekretariatet.


Skjemaet for søknad av medlemskap (se i venstre marg under Medlemskap) kan lastes ned fra våre hjemmesider som et Word-dokument. Send ferdig utfylt skjema på e post til pf@produsentforeningen.no eller pr post til:

Norske film, TV- og spillprodusenters forening
Wergelandsveien 21B
0167 Oslo